Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podział i jakość wód.

1. Podział wód na Ziemi:
Wody występujące na Ziemi zgromadzone są w większości w morzach i oceanach które stanowią około 97 % zasobów wody na ziemi. Wody te są niestety niezdatne do picia. Woda w postaci stałej, czyli zawarta w lodowcach i lądolodach stanowi ok. 2 % zasobów wodnych ziemi. Ta woda również trudna jest do wykorzystania jako woda pitna. Pozostałe, a więc jedynie ok. 1 % wód na ziemi to wody śródlądowe i podziemne oraz utrzymujące się w atmosferze ( np. w postaci chmur). Część tych wód również nie nadaje się do picia z powodu ich zanieczyszczenia. Tak więc zasoby wody pitnej na ziemi są bardzo ograniczone i należy bardzo dbać o utrzymanie ich jakości.0

 

Cykl hydrologiczny.


Wody występujące na ziemi możemy dzielić na:

 

Wody podziemne są najbardziej czystymi i nie skażonymi ze wszystkich wód. Zawierają one wiele minerałów.
Ilościowym wyrazem stopnia ich mineralizacji jest określenie liczbowe ciężaru osadu jaki pozostaje po odparowaniu wody w temp. 105oC.
Na tej podstawie, umownie dzieli się wody podziemne na trzy grupy:

 1. wody słodkie lub normalne - pozostawiają mniej niż 0,5 g osadu z 1 litra,
 2. akratopegi - od 0,5 do 1,0 g/l,
 3. mineralne - powyżej 1 g/l.

2. Podział wód mineralnych.
a)wg składu chemicznego:

 1. solanki zwykłe, zawierające głównie sól kamienną NaCl i solanki gorzkie (tzw. woda gorzka, przeczyszczająca) czyli wody chlorkowo - sodowe,
 2. wody siarkowe (siarczkowo-siarkowodorowe) - zawierają wolny siarkowodór H2S bądź rozpuszczony w wodzie wodorosiarczek HS, siarczki: sodu Na2S i wapnia CaS oraz siarczany: głównie wapnia CaSO4 , magnezu MgSO4 i sodu Na2SO4,
 3. wody szczawy – wody z wolnym dwutlenkiem węgla CO2, zawierające wodorowęglany (kwaśne węglany): wapnia Ca(HCO3)2 i sodu NaHCO3,
  dzielą się na:
  alkaliczne, słono-alkaliczne, żelaziste i inne,
  lub na:
  proste, wodorowo-węglanowo-sodowo-wapniowe, wodorowo – węglanowo – magnezowo – sodowo - żelaziste( zawierające ponadto związki żelaza),
 4. wody radoczynne - zawierają małe ilości pierwiastków promieniotwórczych.

b) wg ogólnej mineralizacji:

 1. woda niskozmineralizowana - naturalna woda mineralna, naturalna woda źródlana - woda zawierająca w jednym litrze poniżej 500 mg rozpuszczonych składników mineralnych,
 2. woda średniozmineralizowana - naturalna woda mineralna, naturalna woda źródlana, i woda stołowa - woda zawierająca w 1 litrze od 500 do 1500 rozpuszczonych składników mineralnych,
 3. woda wysokozmineralizowana - naturalna woda mineralna i stołowa - woda zawierająca w 1 litrze powyżej 1500 mg rozpuszczonych składników mineralnych.

c) wg pochodzenia CO2 w wodzie:

 1. wody z naturalną zawartością CO2,
 2. wody nasycone CO2 naturalnego pochodzenia,
 3. wody nasycane CO2 o jakości wymaganej dla środków spożywczych,
 4. wody odgazowane i wtórnie nasycone CO2 naturalnego pochodzenia lub o jakości wymaganej dla środków spożywczych.

d) według stopnia nasycenia CO2:

 1. wody nie nasycone CO2 - niegazowane
 2. wody niskonasycone CO2 - do stężenia 1500 mg/l CO2
 3. wody średnionasycone CO2 od 1500 do 4000 mg/l CO2
 4. wody wysokonasycone CO2 od 4000 do 6000 mg/l CO2

3. Właściwości fizykochemiczne wody.
Każda woda posiada określone właściwości fizyczne, organoleptyczne, skład chemiczny oraz zawartość mikroorganizmów.
Do właściwości fizycznych zaliczamy czynniki takie jak: temperatura, przezroczystość, barwa, przewodnictwo elektryczne, a czasami radoczynność.
Czynnikami organoleptycznymi są smak i zapach.
Skład chemiczny określa ilość rozpuszczonych substancji chemicznych, natomiast aktywność mikrobiologiczną określa ilość rozwijających się w wodzie kolonii bakteryjnych.
Wartości parametrów dopuszczalnych wszystkich tych czynników dla wody pitnej w Polsce określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. nr 61 poz.417 z 2007 r.).

4. Twardość wody.
Twardość wody - jest to cecha wody, będąca funkcją stężenia soli wapnia, magnezu i innych metali, które są zdolne do tworzenia soli na wyższym niż pierwszy stopniu utlenienia.

Twardość wody ma bardzo silny wpływ na jej napięcie powierzchniowe. Czym większe napięcie powierzchniowe wody, tym trudniej zwilża ona wszelkie powierzchnie, na skutek czego trudno jest przy jej pomocy prać i zmywać naczynia. Dodatek detergentów powoduje zmniejszenie twardości wody - im woda jest twardsza, tym więcej trzeba ich dodawać, aby uzyskać skuteczny efekt mycia.
Twarda woda posiada intensywny, metaliczny posmak i trudniej zaspokaja pragnienie.

Twardość wody dzieli się na:

Ogólna twardość wody jest sumą twardości węglanowej i trwałej.
Nazwa "nietrwała" wynika z faktu, że węglany są nietrwałe i można się ich pozbyć przez przegotowanie wody, natomiast chlorki, siarczany i azotany są trwałe i pozostają rozpuszczone w wodzie nawet po jej przegotowaniu. Duża nietrwała twardość wody stanowi często poważny problem techniczny, gdyż w trakcie wielu procesów technologicznych zwiazanych z podgrzewaniem wody następuje wytrącanie się tzw. kamienia kotłowniczego.

Twardość wody wyraża się w różnych skalach, np.:

Zalecana twardość wody do picia wg norm polskich wynosi od 60 do 500 mg CaCO3/dm3.

Twardość wody można podzielić następująco:

Wersja XML